ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

โดย ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 29 เมษายน 2556  เวลา 9.00 น  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

ให้นำเอกสารการสมัครฉบับจริง พร้อมสำเนามาในวันรายงานตัว

หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามกำหนดการดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกอันดับสำรองถัดไป

Clilk เพื่อดูรายชื่อ  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสาร

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบ

 

สสอ.พระสมุทรเจดีย์ ประกาศรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2556 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.      นักวิชาการสาธารณสุข      5  ตำแหน่ง      อัตราเงินเดือน    11,030.00 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทะเล                   1 ตำแหน่ง

1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน             2 ตำแหน่ง

1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า                  1 ตำแหน่ง

1.4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด          1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

1.      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 เมษายน 2556

2.      สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

และทาง e-mail : psmdho.spko@moph.mail.go.th

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน  1  ฉบับ

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน             จำนวน  1  ฉบับ

3.      สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา                 จำนวน  1  ฉบับ

4.      สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา          จำนวน  1  ฉบับ

5.      ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๖ เดือน)                 จำนวน  1  ฉบับ

6.      รูปถ่ายขนาด 4*6 ซม. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน  2  รูป

กรณีสมัครทาง e-mial เอกสารให้ทำการสแกนหรือถ่ายรูปแนบไฟล์มา

กำหนดการคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ทาง  http://laemfapa.wordpress.com

2. ทำการคัดเลือกและสัมภาษณ์ในวันที่ 26 เมษายน 2556 รายงานตัวก่อน 9.00 น.  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนกประกาศผลการคัดเลือก

1.      กำหนดประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 26 เมษายน 2556  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

2.      ทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันในวันที่ 29 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัคร   ใบรับสมัครลูกจ้าง-1