[HOSxP PCU vs JHCIS]

ทุกวันนี้ที่สถานีอนามัยยังใช้ HCIS อยุ่เลย แต่จะเปลี่ยนเร็ว ๆ นี้ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน ก็ถึงเวลาต้องเลือก แต่จะเลือกอะไรดี ระหว่าง HOSxP PCU กับ JHCIS จึงความอนุเคราะห์ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายช่วยแสดงความคิดเห็นด้วย ว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้อะไรดี

แนะนำโปรแกรม Hosxp Pcu เป็นทางเลือกแทน HCIS23/06/2009 14:14


เป็นระบบงานสำหรับสถานีอนามัย และ PCU
– พัฒนาโดยบริษัทบางกอกเมดิคัลซอฟต์แวร์ จำกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
– ระบบงานเชิงรุกถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด รองรับการทำงานตามบัญชี 1 – 8
– ระบบงานเชิงรับใช้แนวคิดของระบบ HOSxP
– ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบ RDBMS โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรม Client / Server และรองรับการทำงานในรูปแบบ Multi-tier
-ระบบสามารถทำงานได้กับฐานข้อมูล ประเภทต่างๆ ได้แก่ MySQL / PostgreSQL / Microsoft SQL / Oracle (ฐานข้อมูลที่แนะนำให้ใช้งานคือ MySQL)
– มีระบบการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและตรวจสอบลายนิ้วมือ
– มีระบบ End user report รองรับการสร้างรายงานและปรับปรุงรายงานจาก Datacenter
– รองรับการส่งข้อมูลออกตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม (PROVIS/NHSO)
– มีระบบ Inventory เป็นของตนเอง
– มีระบบการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลกับ Datacenter ผ่านระบบ Web services
– มีระบบปรับปรุงสิทธิการรักษาของประชากร อัตโนมัติจาก Datacenter
– มีระบบการตรวจสอบประวัติผู้ป่วยจากทุก รพ.ในจังหวัด ผ่าน Datacenter (การ visit / ผลการวินิจฉัย / การรับยา / การฉีดวัคซีน / ผลการคลอด / การส่งต่อ / อื่นๆ )
– ออกแบบ พัฒนาและทดสอบโดยบุคลากรในระบบงานสาธารณสุข ผ่านความร่วมมือจากเจ้าหน้าที สอ./รพช./รพท./สสจ.
– มีระบบช่วยวินิจฉัยโรค
– มีระบบนำเข้าข้อมูลจาก HCIS
– มีระบบการทำงานแบบ Offline (ทำงานใน Notebook นอกสถานที่) และสามารถนำเข้ามูลเข้าฐานข้อมูลหลักที่สถานีอนามัยได้ (สามารถทำงาน offline พร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง)
– มีระบบ Family Genogram (Generator / Designer)
– มีระบบ Restore ข้อมูลกลับจาก Datacenter
– มีระบบ Refer online กับหน่วยให้บริการภายในจังหวัด (ที่ใช้ datacenter เดียวกัน)

ที่มา http://www.sasukpattani.com

———————————————————————————————-

JHCIS  Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ

โปรแกรม JHCIS สามารถ Convert ข้อมูลจาก HCIS เดิมที่ใช้อยู่ และส่งออก 18 แฟ้มได้

สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ….. ตลอดไป

JHCISเป็นโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยที่ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของสถานีอนามัยได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการ แก้ปัญหาต่างๆ ของ HCIS เดิม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสถานีอนามัย ขึ้นใหม่ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Linux ฯลฯ     โดยใช้เทคโนโลยี  Open Source Technology   ทั้งหมด    


เตรียมพบกับกับโปรแกรม JHCIS แทนโปรแกรม HCIS

โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยเดิม พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2550) ระบบฯได้รับการการพัฒนาแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีการนำระบบโปรแกรมฯ ไปติดตั้งและใช้งานในสถานีอนามัย และหน่วย PCU ( Primary Care Unit ) ของโรงพยาบาล ในจังหวัดต่างๆ ประมาณ 65 จังหวัด
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา มีข้อจำกัดดังนี้
1. ระบบงานฐานข้อมูลสถานีอนามัย มีขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อนมาก ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสาธารณสุข มีมาก และมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการออกแบบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยความซับซ้อนของระบบฐานข้อมูล ทำให้ในบางกรณี Microsoft Access 97 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือแก้ไขได้แต่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
2. หน่วยบริการต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมฯ
ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบ ปฏิบัติการและโปรแกรม Microsoft Access เป็นเวอร์ชั่นใหม่ จึง
เกิดผลกระทบต่อโปรแกรมฯ ซึ่งมีการพัฒนามาจากMicrosoft Access 97 เนื่องจากความไม่เข้ากันของ Microsoft Access ในแต่ละเวอร์ชั่น ทำให้เครื่องฯ ที่ใช้งานโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 เท่านั้น ( Version Dependency ) ทำให้เกิดปัญหาและความไม่สะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่อาจไม่สามารถดำเนินการเองได้ด้วยตนเอง
3. Microsoft Access เป็นโปรแกรม ที่มีลิขสิทธิ์ ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม HCIS จะต้องซื้อลิขสิทธิ์ ของโปรแกรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ระบบใหม่โปรแกรม JHCIS
เพื่อให้ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาต่างๆในปัจุบันและอนาคต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสถานีอนามัย ขึ้นใหม่ โดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด โดยเน้นที่ Open Source Technology

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับระบบใหม่
 Operating System : Windows / Linux
 Programming Language : JAVA
 Database Management System : MySQL4.1 or higher

ขอบเขตการทำงานของระบบใหม่
 ทำงานบนระบบเครือข่ายในลักษณะ Client / Server
 ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย(Windows /Linux)
 ขจัดปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบเดิม
 สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมได้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาการพัฒนา
ระยะที่ 1 (ตค 49 – กย 50)
 พัฒนาระบบงานหลักได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและการให้บริการในสถานีอนามัยหรือ PCU และระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
 ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ ในพื้นที่นำร่อง

ระยะที่ 2 (ตค 50 – กย 51)
 พัฒนาระบบงานฯ ส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด
 อบรมผู้ดูแลระบบ 75 จังหวัด
 แจกจ่ายโปรแกรมฯ สำหรับจังหวัด ( สถานีอนามัย / PCU ) และหน่วยงานที่สนใจ นำไปใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบนะครับ

หรือที่ http://ict.moph.go.th/content/JHCIS.zip

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

7 ตอบกลับที่ [HOSxP PCU vs JHCIS]

 1. แพรพลอย พูดว่า:

  จริงๆแล้วโปรมแกรมนี้ก็มีข้อดีเยอะพอควร เพราะตอนนี้ที่ทำงานใช้อยู่ แต่มีปัญหาที่ต้องอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆเสมอ เนื่องจากโปรแกรมออกรายงานได้ไม่ครบ ปัจจุบันที่ใช้อยู่(เพิ่งอัพเป็นเวอร์ชั่น 22 กรกฎาคม 53 )เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สามารถออกรายงานได้ครบทุกตัว ตรวจสอบข้อมูล18แฟ้มที่ส่งออกได้ว่ามีerrorที่ตำแหน่งใด สามารถแก้ไขได้ก่อนส่งข้อมูลให้ สปสช. แต่ปัญหาอยู่ที่การคีย์ข้อมูลต้องคอมพลีทจริงๆ เพราะข้อมูลเชื่อมต่อกันหลายหน้าต่าง รายละเอียดปลีกย่อยเยอะ หากทำได้คอมพลีทแต่แรกก็จะไม่เหนื่อย ที่สำคัญโปรแกรมจะมีการพัฒนาเรื่อยๆต้องคอยอัพเสมอ ส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นcupเดียวกัน เค้าใช้โปรแกรม Hosxp Pcu ง่ายต่อการคีย์รายละเอียดปลีกย่อยไม่ซับซ้อน ราบงานก็ออกได้ครอบคลุมดีไม่ต่างจากHCISมากนัก นี่เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพลอยนะคะ ทุกอย่างมีทั้งข้อดี ข้อเสีย ขอให้เน้นการนำมาใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าก็พอ

 2. Un พูดว่า:

  ไม่มีโปรแกรมไหน ดีกว่าครับ ดีกว่าคนละอย่าง เหมาะกันคนละคน เราถนัดแบบไหนใช้แบบนั้น ผมใช้โปรแกรมที่ใช้ Access เขียน เพราะเหมาะกับสถานีอนามัยที่สุด ส่วนคนอื่นก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหน

 3. ลุงวิท พูดว่า:

  JHCIS หน้าตาคล้าย HCIS เมนูต่างๆ ก็คล้ายๆ กัน ทำผู้ใช้งานไม่ต้องปรับตัวมาก
  HosXp PCU ซับซ้อนกว่าเยอะ สำหรับคนที่ไม่เคยเห็น แต่การคีย์ข้อมูลถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน มันจะไม่ยอมให้ผ่าน
  นั่นบังคับทำให้เราต้องคีย์ให้ครบ

  ที่น่าใช้มากที่สุดของ HosXp PCU คือ
  – มีระบบ Inventory (ระบบคลังยา)เป็นของตนเอง ละเอียดดีมาก
  – มีระบบการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลกับ Datacenter ผ่านระบบ Web services อันนี้ต้องเสียเงินซื้อเขานะ
  หลายบาทด้วย และมันบริโภคเน็ตเวิร์คพอสมควร

 4. Pun พูดว่า:

  อำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ใช้ Hosxp PCU จำนวน 9 สอ. ขึ้นระบบ Data center แล้ว ตอนแรกก็มีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากไม่คุ้นเคย พอใช้ไปสักพักก็ OK ไม่มีปัญหา จุดเด่นอยู่ที่ระบบบริการรักษาพยาบาลเป็นแบบเดียวกันกับของ รพ.มี remed ตั้งสูตรการรักษาส่วนตัว ระบบการวินิจฉัยตาม ICD10 ICD9 ดีมาก รวมทั้งการเชื่อมโยงกับ DATA center เพื่อดูประวัติการรักษา การให้ยาของแพทย์ ผล LAB X-ray ระบบรายงานเยอะมาก แต่ระบบคลังยาค่อนข้างซับซ้อน ส่วนการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมไหนควรมองไปในอนาคตว่าโปรแกรมไหนตอบสนองเราได้ดีที่สุด การเปลี่ยนบ่อยไม่ดีมันเหนื่อยและข้อมูลก็ไม่สมบูรณืด้วย กระทรวงสาสุขไม่ชัดเจนเหมือนมหาดไทยที่เขามีระบบทะเบียนราษฏร์แบบเดียวกันทั้งประเทศ ประชาชนสะดวกขึ้นมาก

 5. MR.QQ พูดว่า:

  http://okht.selfip.biz/ ลองเข้ามาดูครับ เป็น Data center ของ JHCIS Ububntu ครับ

 6. MR.QQ พูดว่า:

  http://wanghin.dyndns.biz/ ที่นี่กำลังพัฒนาครับ ขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์เทค สสจ.ศรีสะเกษ คุณวราวุธ web สสจ.ศรีสะเกษ http://www.ssko.moph.go.th/ หรือที่ http://ict.moph.go.th

 7. MR.QQ พูดว่า:

  Data Center JHCIS Ubuntu พัฒนาโดยทีม IT ศรีสะเกษ โปรแกรมที่รวมระบบงาน เกือบทุกโปรแกรมไว้ที่นี่ และตอบสนองระบบงานของ สอ.สสอ. สสจ.ได้ดี คงไม่อธิบายมากนะครับลองมาดู ว่ามันทำอะไรได้บ้าง
  ระบบ server run on Lenux Ubuntu ระบบ Clien run on Ubuntu หรือ windows จึงใช้ร่วมกับโปรแกรม อื่นๆได้ ผ่าน ODBC
  1. ระบบจะส่งข้อมูลระบาดทุกๆ 1 ชั่วโมง
  2. ระบบจะส่งข้อมูล 18 แฟ้ม ทุกวัน
  3. มีระบบเฝ้าระวังโรคระบาดแบบชั่วโมงต่อชั่วโมง
  4. มีระบบเฝ้าระวังและพยากรโรค ILI ล่วงหน้า 7 วัน
  5. ระบบรายงานรายวัน
  6. มีระบบการประมวลผล 18 แฟ้ม ทุกวัน
  7. มีระบบส่งรายงาน ระบาดวิทยา อัตโนมัติ ทุกวัน
  8. มีระบบ GIS ระบาดวิทยา
  9. ตอบสนองระบบงานและระบบรายงาน ของ สสอ./สสจ.
  http://okht.selfip.biz/ http://wanghin.dyndns.biz/

  สนใจ ติดต่อทีม IT ศรีสะเกษ คุณวีระวุฒ , คุณวราวุธ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s