[บุคลากร]

> นางวรรณา สุกใส

> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

> หัวหน้าสถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ปีที่จบการศึกษา 2535

– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่จบการศึกษา 2545

> วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 1 เมษายน 2535

> น.ส.นวพรรษ  โพธิ์แก้วสุกใส

> พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์นครสวรรค์ ปีที่จบการศึกษา 2534

– พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี ชลบุรี ปีที่จบการศึกษา2544

> วันที่บรรจุเข้ารับราชการ 1 เมษายน 2534

> นายณรงค์  สุกใส

> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  ปีที่จบการศึกษา 2538

– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่จบการศึกษา 2542

> วันที่เข้ารับราชการ 1 มิถุนายน 2538

> น.ส.กิตติมา  รอดแดง

> เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                  ปีที่จบการศึกษา 2541

– สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่จบการศึกษา 2548

> วันที่เข้ารับราชการ 1 เมษายน 2541

> น.ส.เพลินพิศ  พาเจริญ

> เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                   ปีที่จบการศึกษา 2544

> วันที่เข้ารับราชการ 2 เมษายน 2544

> น.ส.อารีย์  แซ่จง

> เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี                   ปีที่จบการศึกษา 2547

> วันที่เข้ารับราชการ 19 ธันวาคม 2544

> น.ส.สุพรรณี  บุรมณ์

> นักวิชาการสาธารณสุข

> วุฒิการศึกษา

– วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่จบการศึกษา 2550

> วันที่เข้าทำงาน 1 ตุลาคม 2551

> นางรัชนี  แดงเผือก

> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

> วุฒิการศึกษา

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ปีที่จบการศึกษา 2548

> วันที่เข้าทำงาน 1 กุมภาพันธ์ 2552

> นางอรุณี  ชูจิตรนาวิน

> ผู้ช่วยเหลือคนไข้

> วุฒิการศึกษา

– มัธยมศึกษาปีที่ 6

> วันที่เข้าทำงาน 16 ตุลาคม 2545

> น.ส.ยุพา  ป่าไม้ทอง

> ผู้ช่วยเหลือคนไข้

> วุฒิการศึกษา

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

> วันที่เข้าทำงาน 1 ธันวาคม 2549

> นายสิทธพร  สำลีแก้ว

> คนงาน

> วุฒิการศึกษา

– มัธยมศึกษาปีที่ 6

> วันที่เข้าทำงาน 1 พฤศจิกายน 2551

> นางลัดดา  เชื่อมทอง

> แม่บ้าน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s