[fonts thai]

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่นๆ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ Software Industry Promotion Agency เรียกโดยย่อว่า SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และ ใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

สาระสำคัญของ เรื่อง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงานทำให้จำกัดสิทธิ์ต่างๆ ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใดๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่ง ในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้ กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม ๑๓ ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สอซช. และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์

ดังนั้น เพื่อให้เอกสารต่างๆ ของภาครัฐ เป็นไปอย่างมีมาตรฐานปราศจากปัญหาลิขสิทธิ์และไม่ได้ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ ระบบใดระบบหนึ่งและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา จึงเห็นควร ให้หน่วยงานราชการปฏิบัติดังนี้

๑. ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่นๆ ทั้งหมดจำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม และให้ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย

๒. ให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้รายงาน ทก. เมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic

TH Chamornman, TH Chamornman Italic, TH Chamornman Bold, TH Chamornman Bold Italic

TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic

TH Srisakdi, TH Srisakdi Italic, TH Srisakdi Bold, TH Srisakdi Italic Bold Italic

TH Niramit AS , TH Niramit AS Italic , TH Niramit AS Bold , TH Niramit AS Bold Italic

TH Charm of AU , TH Charm of AU Italic, TH Charm of AU Bold, TH Charm of AU Bold Italic

TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic

TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic

TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic

TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic

TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic

TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic

TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic

คุณครูสามารถดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติ ฟรี

ตัวอย่างฟอนต์ ขนาด 14 pt 18 pt และ 32 pt

TH SarabunPSK Regular ฟอนต์แห่งชาติ และแบบแสดงตัวอย่างฟอนต์แห่งชาติ เป็นฟอนต์ฟรีแวร์แจกฟรี สำหรับใช้งานเอกสาร และงานด้านกราฟิก

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งานทั้งบนระบบ Windows และ ระบบ Open source THAI OS Ubuntu และ mac OS สามารถดาวน์โหลดใช้งานตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

– TH Sarabun PSK (เฉพาะผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น)
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-6266.zip

– วิธีติดตั้งฟอนต์ (กรณีไม่ได้เลือกติดตั้งอัตโนมัติ)
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-5035.pdf

– TH Sarabun Font Installer (ติดตั้งอัตโนมัติ แนะนำให้เลือกวิธีนี้)
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/20883-9927.exe

ที่มา –http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=20883&Key=news20

เพิ่มเติมให้ครับ

-วิธีเปลี่ยนเลขอารบิค เป็นเลขไทย เปลี่ยนเลขอารบิคเป็นไทย

-วิธีตั้งความคมชัดของ fonts thai ตั้งความคมชัด fonts thai

-ดาวน์โหลดไฟล์ normal ประกอบการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย

http://www.sasukpattani.com/index.php?option=com_mamboboard&func=view&catid=5&id=3449#3449

ขอขอบคุณ สสจ.ปัตตานี

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

[วันเด็กแห่งชาติ]

คำขวัญวันเด็ก

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โดยปกติอายุของเด็กที่เข้าร่วมฉลองในงานนี้จะต่ำกว่า 14 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ เด็กควรจะมีความขยันหมั่นศึกษาหาความรู้ รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งรักษาความสะอาดและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสาธารณสมบัติ …….
…. ..ถ้าหากเด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติโดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมานั้น ก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
ในขณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ จึงได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2498 และถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เพราะเป็นช่วงหมดฤดูฝนแล้วและเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ดังนั้นจึงถือปฏิบัติมาจนถึงวันนี้

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ

ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจ สำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา ได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาดังนี้

ปี พ.ศ.
ชื่อนายกรัฐมนตรี
คำขวัญของนายกรัฐมนตรี
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
จอมพลถนอม กิตติขจร
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายอานันท์ ปันยารชุน
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายบรรหาร ศิลปอาชา
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันมั่นเพียรมากที่สุด
(งดจัดงานวันเด็ก)
เด็กจะเจริญต้องรักเรียนและเพียรทำดี
เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะบากบั่นและสมานสามัคคี
อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤตเรียบร้อย
ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัยมีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง
รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
ยามเด็กจงมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
สามัคคีคือพลัง
เด็กคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจ ร่วมพลังสร้างความดี
เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรืองจะต้องทำตัวให้ดี มีวินัยเสียแต่บัดนี้
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
ขยัน อดทน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
มีวินัยใจซื่อสัตย์ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
ขยัน ศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และคุณธรรม
รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดี มีความคิด สุจริต ใจมั่น
สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
นิยมไทย ใช้ประหยัด ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจซื่อสัตย์ ถือคุณธรรม
รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคต ที่สดใส
เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน
เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

ในปี พ.ศ.2554  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญไว้ว่า “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ซึ่งท่านนายกฯ ได้ให้คำตอบเกี่ยวกับแนวคิดของคำขวัญนี้ว่า

รอบคอบ – เนื่องมาจากปัจจุบัน มีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์เห็นว่า เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต

รู้คิด – เมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท ท่านนายกฯ อภิสิทธิ์ จึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

จิตสาธารณะ – สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

ข้อมูลจาก

1. http://hilight.kapook.com/view/17298

2.http://www.act.ac.th/act_baby/index.asp

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

๕ ธันวา มหาราช

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

[รณรงค์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์]

สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ พร้อมรับของที่ระลึกฟรี

– เสื้อยืดสวยเก๋

– คู่มือการดูแลครรภ์

ฝากครรภ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

[รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว]

สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สถานีอนามัยแหลมฟ้าผ่า 02-425-8194 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

[เพลงหมออนามัย]

เพลงนี้ได้ใจเลย…พี่น้อง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

[HOSxP PCU vs JHCIS]

ทุกวันนี้ที่สถานีอนามัยยังใช้ HCIS อยุ่เลย แต่จะเปลี่ยนเร็ว ๆ นี้ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยน ก็ถึงเวลาต้องเลือก แต่จะเลือกอะไรดี ระหว่าง HOSxP PCU กับ JHCIS จึงความอนุเคราะห์ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์ทั้งหลายช่วยแสดงความคิดเห็นด้วย ว่าควรจะเปลี่ยนไปใช้อะไรดี

แนะนำโปรแกรม Hosxp Pcu เป็นทางเลือกแทน HCIS23/06/2009 14:14


เป็นระบบงานสำหรับสถานีอนามัย และ PCU
– พัฒนาโดยบริษัทบางกอกเมดิคัลซอฟต์แวร์ จำกัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
– ระบบงานเชิงรุกถูกออกแบบใหม่ทั้งหมด รองรับการทำงานตามบัญชี 1 – 8
– ระบบงานเชิงรับใช้แนวคิดของระบบ HOSxP
– ข้อมูลถูกจัดเก็บในระบบ RDBMS โดยโปรแกรมจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรม Client / Server และรองรับการทำงานในรูปแบบ Multi-tier
-ระบบสามารถทำงานได้กับฐานข้อมูล ประเภทต่างๆ ได้แก่ MySQL / PostgreSQL / Microsoft SQL / Oracle (ฐานข้อมูลที่แนะนำให้ใช้งานคือ MySQL)
– มีระบบการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและตรวจสอบลายนิ้วมือ
– มีระบบ End user report รองรับการสร้างรายงานและปรับปรุงรายงานจาก Datacenter
– รองรับการส่งข้อมูลออกตามมาตรฐาน 18 แฟ้ม (PROVIS/NHSO)
– มีระบบ Inventory เป็นของตนเอง
– มีระบบการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลกับ Datacenter ผ่านระบบ Web services
– มีระบบปรับปรุงสิทธิการรักษาของประชากร อัตโนมัติจาก Datacenter
– มีระบบการตรวจสอบประวัติผู้ป่วยจากทุก รพ.ในจังหวัด ผ่าน Datacenter (การ visit / ผลการวินิจฉัย / การรับยา / การฉีดวัคซีน / ผลการคลอด / การส่งต่อ / อื่นๆ )
– ออกแบบ พัฒนาและทดสอบโดยบุคลากรในระบบงานสาธารณสุข ผ่านความร่วมมือจากเจ้าหน้าที สอ./รพช./รพท./สสจ.
– มีระบบช่วยวินิจฉัยโรค
– มีระบบนำเข้าข้อมูลจาก HCIS
– มีระบบการทำงานแบบ Offline (ทำงานใน Notebook นอกสถานที่) และสามารถนำเข้ามูลเข้าฐานข้อมูลหลักที่สถานีอนามัยได้ (สามารถทำงาน offline พร้อมกันได้มากกว่า 1 เครื่อง)
– มีระบบ Family Genogram (Generator / Designer)
– มีระบบ Restore ข้อมูลกลับจาก Datacenter
– มีระบบ Refer online กับหน่วยให้บริการภายในจังหวัด (ที่ใช้ datacenter เดียวกัน)

ที่มา http://www.sasukpattani.com

———————————————————————————————-

JHCIS  Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ

โปรแกรม JHCIS สามารถ Convert ข้อมูลจาก HCIS เดิมที่ใช้อยู่ และส่งออก 18 แฟ้มได้

สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ….. ตลอดไป

JHCISเป็นโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยที่ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของสถานีอนามัยได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องการ แก้ปัญหาต่างๆ ของ HCIS เดิม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสถานีอนามัย ขึ้นใหม่ สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Linux ฯลฯ     โดยใช้เทคโนโลยี  Open Source Technology   ทั้งหมด    


เตรียมพบกับกับโปรแกรม JHCIS แทนโปรแกรม HCIS

โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยเดิม พัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 เริ่มใช้งานตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน (ปี 2550) ระบบฯได้รับการการพัฒนาแก้ไขปัญหา และปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันมีการนำระบบโปรแกรมฯ ไปติดตั้งและใช้งานในสถานีอนามัย และหน่วย PCU ( Primary Care Unit ) ของโรงพยาบาล ในจังหวัดต่างๆ ประมาณ 65 จังหวัด
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา มีข้อจำกัดดังนี้
1. ระบบงานฐานข้อมูลสถานีอนามัย มีขนาดใหญ่ และสลับซับซ้อนมาก ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสาธารณสุข มีมาก และมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการออกแบบและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ให้สามารถรองรับกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยความซับซ้อนของระบบฐานข้อมูล ทำให้ในบางกรณี Microsoft Access 97 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือแก้ไขได้แต่ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
2. หน่วยบริการต่างๆ ที่ใช้โปรแกรมฯ
ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ระบบ ปฏิบัติการและโปรแกรม Microsoft Access เป็นเวอร์ชั่นใหม่ จึง
เกิดผลกระทบต่อโปรแกรมฯ ซึ่งมีการพัฒนามาจากMicrosoft Access 97 เนื่องจากความไม่เข้ากันของ Microsoft Access ในแต่ละเวอร์ชั่น ทำให้เครื่องฯ ที่ใช้งานโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย จะต้องใช้โปรแกรม Microsoft Access 97 เท่านั้น ( Version Dependency ) ทำให้เกิดปัญหาและความไม่สะดวกในการจัดการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่อาจไม่สามารถดำเนินการเองได้ด้วยตนเอง
3. Microsoft Access เป็นโปรแกรม ที่มีลิขสิทธิ์ ดังนั้น หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม HCIS จะต้องซื้อลิขสิทธิ์ ของโปรแกรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ระบบใหม่โปรแกรม JHCIS
เพื่อให้ โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาต่างๆในปัจุบันและอนาคต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานสถานีอนามัย ขึ้นใหม่ โดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด โดยเน้นที่ Open Source Technology

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับระบบใหม่
 Operating System : Windows / Linux
 Programming Language : JAVA
 Database Management System : MySQL4.1 or higher

ขอบเขตการทำงานของระบบใหม่
 ทำงานบนระบบเครือข่ายในลักษณะ Client / Server
 ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย(Windows /Linux)
 ขจัดปัญหาต่างๆ ที่พบในระบบเดิม
 สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิมได้โดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาการพัฒนา
ระยะที่ 1 (ตค 49 – กย 50)
 พัฒนาระบบงานหลักได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและการให้บริการในสถานีอนามัยหรือ PCU และระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
 ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ ในพื้นที่นำร่อง

ระยะที่ 2 (ตค 50 – กย 51)
 พัฒนาระบบงานฯ ส่วนที่เหลือให้ครอบคลุมความต้องการทั้งหมด
 อบรมผู้ดูแลระบบ 75 จังหวัด
 แจกจ่ายโปรแกรมฯ สำหรับจังหวัด ( สถานีอนามัย / PCU ) และหน่วยงานที่สนใจ นำไปใช้งาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบนะครับ

หรือที่ http://ict.moph.go.th/content/JHCIS.zip

โพสท์ใน Uncategorized | 7 ความเห็น